policja na targach pracy

i

Autor: KPP Żywiec

Wakaty w policji. Policjanci z Żywca na Targach Pracy zachęcali młodzież do wstąpienia w policyjne szeregi

2022-05-09 15:23

Policjanci z Żywca uczestniczyli w „Targach Pracy i Edukacji Młodzieży”. Podczas spotkania zachęcali oni młodzież do wstąpienia w policyjne szeregi. Perspektywa pracy w Policji wzbudziła spore zainteresowanie wśród młodzieży, a pytań dotyczących codziennej policyjnej służby nie było końca.

 Policjanci z Żywca uczestniczyli w „Targach Pracy i Edukacji Młodzieży”, które odbyły się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu. Mundurowi w myśl kampanii promocyjno-informacyjnej „Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem" przybliżali młodym ludziom specyfikę służby w policji. Dużo emocji wzbudziła prezentacja policyjnego wyposażenia. Mundurowi odpowiadali na pytania młodych ludzi dotyczące zarówno procesu rekrutacji, jak i codziennej służby, która mimo, że trudna i wymagająca daje również wiele satysfakcji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

-obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

· podanie o przyjęcie do służby;

· wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;

· kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

· kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu),jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby;

· kserokopia książeczki wojskowej lub legitymacji służbowej żołnierza zawodowego (oryginał do wglądu) -dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;

· kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

· kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu), jeżeli kandydat posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego oraz w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w godzinach urzędowania lub wyłącznie w określonych terminach przez Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach za pośrednictwem operatora pocztowego.Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

W 2022 roku Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć: 5 lipca; 2 sierpnia; 19 września; 29 grudnia.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)