Wakaty w Śląskiej Skarbówce

i

Autor: Śląska KAS

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach szuka pracowników. Na chętnych czeka 80 etatów

2022-05-06 16:00

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która : jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią, której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku, nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

Wymagania dodatkowe:

Posiadane czynne prawo jazdy kat. B, odznacza się dobrą sprawnością fizyczną umożliwiającą szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego, cechuje się umiejętnością pracy pod presją czasu i odpornością na stres

Jak aplikować- niezbędne dokumenty

· kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru, który znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

· kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,

· oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. - wzór oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń

Aplikować można za pośrednictwem formularza elektronicznego systemu eRecruiter , lub można dokumenty w formie papierowej złożyć :

· osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice lub

· drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (w przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej"

termin składania dokumentów upływa 11 maja 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu.

Ważne informacje

Etapy postępowania: złożenie niezbędnych dokumentów, test wiedzy, test psychologiczny, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny, rozmowa kwalifikacyjna,· ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej, sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

O miejscu, terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania kandydaci będą zawiadamiani za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W sytuacji braku adresu elektronicznego kandydaci otrzymają zawiadomienie w formie pisemnej w postaci papierowej.

Pozostałe informacje

· istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia zatwierdzenia listy, o której mowa w §17 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej(Dz. U. z 2021 r. poz. 1943),

- oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,

· nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,

· w przypadku gdy w poprzednim postępowaniu uzyskałaś(eś) z testu psychologicznego, testu kompetencyjnego wynik pozytywny, nie przystępujesz do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu,

· jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego,

· do służby w Służbie Celno-Skarbowej przyjmowani są kandydaci, którzy po przejściu postępowania kwalifikacyjnego uzyskają orzeczenie o fizycznej i psychicznej zdolności do służby w Służbie Celno-Skarbowej,

· dokumenty złożone przez kandydata, który nie został wskazany na liście, o której mowa w § 17 ust. 6 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej(Dz. U. z 2021 r. poz. 1943), w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.), z powodu zakończenia wobec niego postępowania, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zawiadomienia kandydata o zakończeniu postępowania, a w przypadku kandydata, który został wskazany na liście, i który nie został przyjęty do służby w Służbie Celno-Skarbowej, są niszczone po upływie dwóch lat od dnia zawiadomienia kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

· dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel. (32) 207-61-81.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji tj. testu wiedzy, zostaną zaproszeni drogą elektroniczną na webinarium dotyczące zasad postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE