Centrum Ekologiczne Arka

i

Autor: Agata Chmielowska

"Pod głową konia". W Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy powstało Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

2020-09-30 16:13

Centrum postało w ramach projektu, który jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania degradacji terenów nadbrzeżnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Powiatu Żywieckiego. Teren objęty projektem to około 7,0 ha gruntów będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Jego ideą przewodnią jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Żywiecczyzny.

Stworzenie Centrum w odrestaurowanej ponad stuletniej stajni należących do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy, stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej i wyposażonej jej w elementy edukacyjne, stworzenie ścieżki sensorycznej, wiaty w której mogą się odbywać zajęcia dydaktyczne to koszt ponad 4,8 mln. złotych-wylicza Mirosław Staszkiewicz dyrektor szkoły.

Główne linie tematyczne działalności Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczoły, Zioła i rośliny miodne, Ekologia i środowisko, Segregacja Odpadów i Recycling. W ramach swojej działalności Centrum będzie się koncentrować na innych tematach związanych bezpośrednio i pośrednio z ekologią, ochroną przyrody i bioróżnorodnością (gatunki chronione, niska emisja i OZE, rolnictwo ekologiczne, recycling - drugie życie odpadów). Zastosowane rozwiązania będą miały charakter przede wszystkie edukacyjno-zabawowy oraz będą uczyć szeroko rozumianej ekologii i poszanowania środowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zachęcający do aktywności i wdrażania rozwiązań i pomysłów prezentowanych w Centrum. Oferta Centrum kierowana będzie zarówno do osób młodych (dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), jak i dla dorosłych.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”, Poddziałanie 5.4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”.

Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA "Pod głową konia".Skąd taka nazwa wyjaśnia Mirosław Staszkiewicz dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnoks
„Jak góra z górą” czyli diabla i niebiańska kultura w Miłakowie